Journal of Health Policy,
Insurance and Management


Polityka Zdrowotna

Misją czasopisma jest upowszechnianie, promocja i popularyzacja polskich rozwiązań systemowych oraz osiągnięć naukowców z dziedziny nauk o zdrowiu, a także standaryzacja badań prowadzonych w Polsce, w krajach Europy Zachodniej i USA.

wykaz czasopism

Pismo przeznaczone jest dla pracowników naukowych, kadry dydaktycznej wyższych uczelni, studentów, kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi oraz personelu medycznego, jak i innych osób zainteresowanych problemami z dziedziny ochrony zdrowia. Jest to czasopismo z otwartym dostępem („open access”), co oznacza, że cała zawartość jest ogólnie dostępna bez opłat dla użytkownika lub jego/jej instytucji.

Czasopismo jest umiędzynarodowioną edycją „Polityki Zdrowotnej” między innymi poprzez rozszerzenie zakresu problematyki oraz utworzenie Editorial Scientific Committee i Editorial Board, składających się z przedstawicieli uniwersytetów i ośrodków badawczo-rozwojowych (R&D centers) z Europy i Ameryki, zajmujących się problematyką polityki społecznej i ochrony zdrowia.

Zgodnie z wykazem czasopism punktowanych opublikowanym w "Komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach" liczba punktów za publikację w Journal of Health Policy, Insurance and Management wynosi 6.

Aktualny tom