Journal of Health Policy,
Insurance and Management


Polityka Zdrowotna

e-czasopismo

Journal of Health Policy, Insurance and Management - Polityka Zdrowotna XXIII/XIII 2018/2019

Pobierz cały tom w pdf

...the last word

...słowo ostatnie

Autor

Romuald Holly - Prof., Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Polska

ABSTRAKT

Słowa kluczowe :


Health priorities according to patients of public hospitals in the Lodz region

Priorytety zdrowotne w opinii pacjentów szpitali publicznych w województwie łódzkim

Autor

Anna Rybarczyk-Szwajkowska - Dr, Zakład Zarządzania i Logistyki w Ochronie Zdrowia, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Polska
 
Izabela Rydlewska-Liszkowska - Dr, Zakład Zarządzania i Logistyki w Ochronie Zdrowia, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Polska

Romuald Holly - Prof., Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Polska

ABSTRAKT

The aim of the article is to present health priorities that should be determined and then fulfilled in the Polish health care system in the opinion of the patients. The study was conducted in 533 patients staying in four hospitals in the Lodz region. Respondents negatively way (64%) assessed the functioning of the health care system in Poland. Most of them claimed that the following aspects require radical changes: methods of financing health services (85%), priorities in health care (81%), the role of health insurance (80%), education system for medical personnel (71%), free market principles (64%). Over 70% of the respondents believe that the role of politicians in designing and implementing reforms in the health sector should be limited. Almost 85% of patients said unanimously that they do not want to pay extra money for health services. Permanent negative assessment of the Polish healthcare system by its beneficiaries calls for a discussion on redefining health priorities

Słowa kluczowe :

priorytety zdrowotne, jakość ochrony zdrowia, dostępność, finansowanie ochrony zdrowia, opinie pacjentów

health priorities, health care quality, access, healthcare financing, patients opinion


Asesment of the financial security of the hospitals in the period of financial changes in the healthcare system - based on the example of the Regional Specialist Hospital in Olsztyn

Ocena bezpieczeństwa finansowego szpitali w okresie zmian systemu finansowania usług zdrowotnych na przykładzie Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala w Olsztynie

Autor

Irena Kierzkowska – lek., doktorantka Kolegium Ekonomiczno-Społecznego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska

Rafał Laszczak – Mgr, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie, Polska

ABSTRAKT

Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, czy wprowadzenie ryczałtowego sposobu finansowania świadczeń zdrowotnych (tzw. PSZ - ryczałt sieciowy), po wejściu w życie znowelizowanej ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 kwietnia 2008 roku, poprawiło bezpieczeństwo finansowe szpitala publicznego, czy może stanowi zagrożenie finansowe dla funkcjonowania szpitala? Na przykładzie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie przeanalizowano dwa porównywalne okresy finansowania świadczeń zdrowotnych w systemie jednorodnych grup pacjentów (JGP) z systemem ryczałtowym, pod kątem bezpieczeństwa finansowego szpitala. Porównano okres od 01.01.2017 r. do 01.10.2017 r. z okresem analogicznym od 01.01.2018 r. do 01.10.2018 r. finansowanym z nowymi zasadami (ustawa weszła w życie 01.10.2017 r.) Do realizacji celu badań wybrano trzy powszechnie używane metody oceny bezpieczeństwa finansowego, takie jak: zmodyfikowana postać modelu E.I. Altmana1, model E. Mączyńskiej oraz model poznański3. W toku badań wykazano, iż poziom bezpieczeństwa finansowego szpitala nieznacznie zmalał w okresie, w którym zmieniono zasady finansowania usług zdrowotnych. Przeprowadzone badania mają charakter studium przypadku i są pierwszymi badaniami w tym zakresie. Uzyskanych wyników nie można uogólniać na inne podmioty lecznicze. Wpływ zmiany systemu finansowania na bezpieczeństwo szpitali, w zależności od ich specyfiki i zakresu działalności powinien być zatem przedmiotem dalszych badań

Słowa kluczowe :

szpital publiczny, bezpieczeństwo finansowe, nadwykonania, jednorodne grupy pacjentów, ryczałt, sieć szpitali

public hospital, financial safety, over performance, diagnosis-related group (DRG), lump-sum way (all-round amount), chain of hospitals


Consumption of oral drugs used to treat type 2 diabetes using PMPM index

Ocena zużycia doustnych leków stosowanych w leczeniu cukrzycy typu 2 przy użyciu wskaźnika PMPM

Autor

Sylwia Milewska – Mgr, doktorantka Zakładu Farmakologii Doświadczalnej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Polska

Marcin Czech – Prof., Warszawski Uniwersytet Medyczny, Polska

ABSTRAKT

Cel: Celem pracy była ocena liczby sprzedanych opakowań leków w poszczególnych grupach substancji czynnych z uwzględnieniem poziomów odpłatności oraz ocena zużycia wszystkich doustnych leków stosowanych w leczeniu cukrzycy typu 2 w analizowanym okresie przy użyciu wskaźnika oceny zużycia i kosztów leków PMPM.

Materiał i metody: Analiza objęła dane zebrane retrospektywnie (01.01.2018 r.-31.12.2018 r.) z programu aptecznego KS-AOW jednej z warszawskich aptek mieszczącej się w dzielnicy Wawer. Konsumpcja doustnych leków przeciwcukrzycowych została oceniona przy użyciu wskaźnika oceny zużycia i kosztów leków PMPM. Koszt terapii ustalono na podstawie danych dotyczących liczby pacjentów, którzy zrealizowali recepty na poszczególne grupy leków oraz liczby sprzedanych opakowań z uwzględnieniem poziomów odpłatności.

Wyniki: Badanie objęło 1312 pacjentów przyjmujących doustne leki stosowane w leczeniu cukrzycy typu 2 w okresie od 01.01. do 31.12.2018 roku, wśród których było 625 pacjentów przyjmujących leki z poziomem odpłatności ryczałtowej (412 – metformina i 213 – pochodne sulfonylomocznika), w grupie preparatów z 30% poziomem odpłatności populacją objętą leczeniem było 59 pacjentów, zaś 324 pacjentów przyjmowało leki pełnopłatne. Pacjenci z uprawnieniem senior stanowili populację 304 osób. Stwierdzono zróżnicowanie zarówno zużycia leków, jak i kosztów terapii. Sprzedano ponad dwukrotnie więcej opakowań, gdzie substancją czynną była metformina (1392 opak.) w porównaniu z pochodnymi sulfonylomocznika (611 opak.). W grupie leków z 30% poziomem odpłatności sprzedano 52 opakowania metforminy i 107 opakowań inhibitorów alfa-glukozydazy. Pacjenci z uprawnieniem senior kupili 558 opakowań metforminy oraz 206 opakowań pochodnych sulfonylomocznika. Największą realizację recept na leki pełnopłatne odnotowano w grupie metforminy (253 opak.) oraz inhibitorów DPP-4 (166 opak.), na trzecim miejscu znalazły się tzw. flozyny (75 opak.). Wydatki w przeliczeniu na 1 pacjenta w grupie leków z poziomem odpłatności ryczałtowej, gdzie substancją czynną jest metformina wynoszą 30,16 zł/mies., zaś w grupie pochodnych sulfonylomocznika jest to wydatek w kwocie 40,74 zł/mies. W grupie preparatów z 30% poziomem odpłatności miesięczny koszt terapii pacjenta stosującego leki z grupy metforminy wynosi 7,67 zł, zaś pacjent przyjmujący inhibitory alfa-glukozydazy wydaje ponad 3-krotnie więcej (26, 34 zł). Pacjenci z uprawnieniem senior stanowili populację 304 osób i przyjmowali leki z grupy metforminy i pochodnych sulfonylomocznika, które są dla nich nieodpłatne. 324 pacjentów przyjmowało leki pełnopłatne, których koszt miesięcznego leczenia w przeliczeniu na 1 pacjenta wynosi odpowiednio: w grupie metformina – 26,66 zł/mies., pochodne sulfonylomocznika – 31,69 zł/mies., inhibitory alfa-glukozydazy – 21,08 zł/mies., inhibitory DPP-4 – 157,79 zł/mies. oraz inhibitory SGLT-2 – 210,25 zł/mies. Łączne wydatki na doustne leki przeciwcukrzycowe w 2018 r. wynosiły 54 255,70 zł, a całkowita liczba pacjentów leczona z powodu cukrzycy typu 2 to 1312. Koszt terapii w przeliczeniu na 1 pacjenta to 41,35 zł/mies.

Wnioski: W badaniu odnotowano różnice dotyczące kosztów leczenia cukrzycy typu 2 na podstawie sprzedaży oraz zużycia poszczególnych preparatów, co wskazuje na różnice w organizacji leczenia nad pacjentami z rozpoznaną cukrzycą typu 2. Niezbędne jest opracowanie i wdrożenie efektywnej farmakoterapii opartej o zgłaszane działania niepożądane oraz przeciwskazania do stosowania leków. Takie działania można realizować w ramach opieki farmaceutycznej prowadzonej w aptekach przez farmaceutów, którzy analizują liczbę przyjmowanych przez pacjenta leków, ich możliwych interakcji, a także prowadzą rejestr stosowanych preparatów

Słowa kluczowe :

doustne leki przeciwcukrzycowe, cukrzyca typu 2, koszty leczenia, wskaźnik PMPM

oral diabetes medicaments, type 2 diabetes mellitus, costs of treatment, PMPM index


The influence of the distribution of funds on the quality and accessibility of ambulatory treatment of medical rehabilitation in the Polish healthcare system

Wpływ sposobu dystrybucji środków finansowych na jakość i dostępność świadczeń ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej w polskim systemie ochrony zdrowia

Autor

Cezary Sławuszewski - Mgr, doktorant Kolegium Ekonomiczno-Społecznego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska

ABSTRAKT

Autor artykułu podejmuje próbę opisania zależności pomiędzy sposobem dystrybucji środków finansowych a poziomem jakości i dostępności świadczeń ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej w polskim systemie ochrony zdrowia. Główną tezą jest stwierdzenie, że przyczyną chronicznej niewydolności „systemu” rehabilitacji leczniczej jest niewłaściwy mechanizm dystrybucji środków finansowych w ramach świadczenia fizjoterapii ambulatoryjnej, który nie premiuje efektywności terapii. Do podstawowych metod badawczych, które zostały wykorzystane w pracy należą: analiza aktualnych regulacji formalno-prawnych oraz analiza wtórna danych zawartych w raportach i opracowaniach analitycznych dotyczących uwarunkowań finansowych oraz liczby i struktury realizacji świadczeń finansowanych ze środków publicznych w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej. Wynikiem badań jest stwierdzenie, że forma płatności za zrealizowane świadczenia fizjoterapii ambulatoryjnej jest jednym z czynników znacząco wpływających na efektywność tych zabiegów, ponieważ determinuje rodzaj udzielanych (wybieranych) przez świadczeniodawców procedur medycznych.

Słowa kluczowe :

fizjoterapia, rehabilitacja lecznicza, efektywność, bariery efektywności

physiotherapy, healing rehabilitation, effectiveness, barriers to effectiveness


Compensation for medical errors in Polish healthcare system - advantages and disadvantages

Kompensata za błędy medyczne w polskim systemie ochrony zdrowia – zalety i wady

Autor

Maciej Karbowiak - Mgr, doktorant Kolegium Ekonomiczno-Społecznego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska

ABSTRAKT

Wraz z dynamicznym rozwojem podmiotów leczniczych realizujących świadczenia medyczne w Polsce rośnie świadomość ubezpieczonych w zakresie przysługujących im praw i obowiązków. Świadomość ta przekłada się na szybko rosnącą liczbę skarg i roszczeń osób, którym udzielano świadczeń w sposób nieadekwatny do ich oczekiwań. Obserwujemy również duży wzrost wartości roszczeń wnoszonych przeciwko podmiotom leczniczym. Nastąpiła jawna identyfikacja błędów medycznych i ich skutków. Autor podejmuje próbę oceny kierunków rozwoju ochrony ubezpieczeniowej podmiotów leczniczych w Polsce na tle rozwiązań w innych krajach, w celu identyfikacji najistotniejszych luk, uniemożliwiających właściwą kompensatę dla poszkodowanych pacjentów w związku z wykonywanymi świadczeniami medycznymi. Artykuł porusza także komplementarną kwestię luki w odpowiednim pokryciu ubezpieczeniowym samych podmiotów leczniczych.

Słowa kluczowe :

ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej szpitali, roszczenia ubezpieczonych, błąd medyczny, zdarzenia medyczne, działalność lecznicza, podmioty lecznicze

TPL insurance for hospitals, insured's claims, medical error, medical occurrence, medical services, health facilities


Price as the only criterion for evaluating offers - facts and myths

Cena jako jedyne kryterium oceny ofert – fakty i mity

Autor

Stanisława Masłowska - Mgr, doktorantka Kolegium Ekonomiczno-Społecznego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska

ABSTRAKT

Obecnie w Polsce wydatkowanie środków publicznych regulowane jest ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Pzp). Celem regulacji jest racjonalizacja wydatków dokonywanych przez podmioty zobowiązane do stosowania procedur określonych w ustawie, głównie poprzez przygotowanie i przeprowadzanie postępowania związanego z udzieleniem zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości. Zamówienia publiczne stanowią ponadto element finansów publicznych, obejmujący szczegółowe rozwiązania dotyczące procedur wydatkowania środków publicznych. Do stosowania ustawy Pzp zobligowane są między innymi jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych. Efektywne wydatkowanie środków publicznych ma szczególne znaczenie w sektorze ochrony zdrowia. Możliwie najszersze zabezpieczenie potrzeb zdrowotnych wymaga jednakże odpowiedniego gospodarowania zasobami, w tym głównie zasobami finansowymi. W tym przypadku państwo organizuje odpowiednie instrumenty prawne, takie właśnie jak zamówienia publiczne, którymi mogą posługiwać się publiczne podmioty lecznicze, celem zagwarantowania opieki zdrowotnej w racjonalny i efektywny sposób. Celem artykułu jest przedstawienie podejścia zamawiających do stosowania kryteriów jakościowych, mających wpływ na dokonanie właściwych wyborów. Dokonano analizy wtórnej informacji dotyczącej kryteriów oceny ofert zawartych w rocznych Sprawozdaniach Urzędu Zamówień Publicznych.

Słowa kluczowe :

zamawiający, wykonawca, najkorzystniejsza oferta, kryterium oceny ofert, kryteria pozacenowe

contracting authority, contractor, most advantageous offer, offer evaluation criterion, non-price criteria


Self-funding as a risk management formula used by companies for financing healthcare for employees – perspective from the us market

Samofinansowanie jako formuła zarządzania ryzkiem stosowana w przedsiębiorstwach w celu finansowania ochrony zdrowia pracowników - perspektywa z rynku amerykańskiego

Autor

Ernie Greszta - Mgr, doktorant Kolegium Ekonomiczno-Społecznego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska

ABSTRAKT

Artykuł przedstawia formułę zarządzania ryzykiem w kontekście samofinansowania ryzyk zdrowotnych przez przedsiębiorstwa (lub grupy przedsiębiorstw). Celem jest zapewnienia finansowania zarówno prewencji jak i skutków zdarzeń o charakterze zdrowotnym wśród pracowników przedsiębiorstwa oraz członków ich gospodarstw domowych. Samofinansowanie stanowi alternatywę dla pracodawców w Stanach Zjednoczonych dla ubezpieczenia komercyjnego.

W poszukiwaniu efektywności przedsiębiorstwa coraz częściej wykorzystują różnego rodzaju formuły zarządzania ryzykiem. Mogą to być np. captivy, TUW-y, kooperatywy, ale również samofinansowanie skutków zdarzeń (odrębny własny fundusz celowy przedsiębiorstwa).

Celem artykułu jest wskazanie różnic pomiędzy zawieraniem umów ubezpieczeń zdrowotnych dla pracowników w komercyjnym zakładzie ubezpieczeń vs. samodzielnym zatrzymaniem ryzyka przez przedsiębiorstwo oraz dlaczego może to być bardziej skuteczna formuła zarządzania ryzykiem.

O zatrzymaniu ryzyka, mówimy wówczas, kiedy przedsiębiorstwo przyjmuje formułę, w której brak umowy ubezpieczenia (a wiec i cesji ryzyka na inny podmiot) lub też ubezpieczenie pełni bardzo ograniczoną rolę. Zdarza się, że występuje model mieszany (w którym może brać udział ubezpieczyciel komercyjny lub własny captive ubezpieczeniowy zabezpieczony ochroną reasekuratora).

Słowa kluczowe :

samo-finansowanie, samo-ubezpieczenie (captive), zatrzymanie ryzyka

self-funded, self-insurance, risk retention


Current and future ways of social and health insurance development

Materiały konferencyjne

Autor

Romuald Holly - Prof., Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Polska

ABSTRAKT

Słowa kluczowe :


Overcoming the deadlocks in healthcare insurance development

Materiały konferencyjne

Autor

Romuald Holly - Prof., Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Polska

ABSTRAKT

Słowa kluczowe :


Risk as a subject matter of management

Materiały konferencyjne

Autor

Romuald Holly - Prof., Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Polska

ABSTRAKT

Słowa kluczowe :


Aktualny tom