Journal of Health Policy,
Insurance and Management


Polityka Zdrowotna

PDF журнал

Journal of Health Policy, Insurance and Management XIX/IX

Скачать весь объем в формате PDF

CONCEPT OF AN EFFICIENT HEALTHCARE SYSTEM

Koncepcja sprawnego systemu ochrony zdrowia

Author

Romuald Holly - Prof., Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Polska

ABSTRACT

This article presents a concept of an efficient healthcare system based on a new, different from the so-far adopted paradigm of the perception of health security, the role of healthcare system in the fulfillment of the mission and goals to provide that security; as well as a resulting method for constructing organizational structures of the system and establishing the rules for its proper functioning. The recommended organization concept and the way of functioning of health security is also designed to serve scientific research whose results will enable a breakthrough in a long-term deadlock in the proces of reforming the healthcare system in Poland, which despite various efforts by subsequent state decision makers, has turned out to be of little efficiency and not effective enough. Consequently, the purpose of this research will be presented in the second part of the article. Another aim of this article is to give an appropriate rank to the key question regarding plausibility of an effective healthcare system, i.e. whether such a system is possible at all (as simultaneously fully effective and efficient); whether it can be successful – or eventually – in what way it could be successfully implemented in the socio-economic reality; or whether it should rather be treated as a typical theoretical construct, standard, a model helpful in institutionalizing of healthcare and formation of an organizational structure made up of real entities – institutions, enterprises, stakeholders’ organizations and healthcare system officers. Still another, no less important question, regards conditions which have to be met by a really efficient healthcare system – will it be enough to adopt a new healthcare paradigm to achieve this or is it necessary to change systemic conditions (and connected with that relevant provisions in the Constitution of the Republic of Poland); giving health protection imponderables an appropriate unequivocal interpretation resulting in a in-depth correction of the fundamental assumptions regarding the system’s structure and way of its functioning (including, for instance, assigning to it a real insurance and not just quasiinsurance character).

Keywords:

zabezpieczenie zdrowotne, system ochrony zdrowia

health security, healthcare system


THE USE OF INFORMATION AND DATABASES IN THE PRIORITY SETTING PROCESS

Wykorzystanie informacji i baz danych w procesie stanowienia priorytetów

Author

Jacek Michalak - Dr, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Polska

ABSTRACT

The prioritization is expected to fulfill different roles, starting from a managerial tool for healthcare settings up to a remedy for a whole healthcare system. Prioritization can be defined as a principle and/or as a process. The definitions, goal setting and methods used in priority setting in healthcare were reviewed. There are different methods for priority setting depending on the type of a healthcare problem as well as the different structure, organization and available data in healthcare.  It is agreed that electronic records (HER and EMR), prioritization matrices, experts’ assessments, multivoting, and other priority setting methods must be based on data and information. When used in prioritization, data does not depend on information but information depends on data. That relationship is illustrated by an example of verification the data coming from statistical office and health fund.

Keywords:

ustalanie priorytetów, opieka zdrowotna, dane i informacje

priority setting, healthcare, data and information


Optimization of the polish healthcare system organization - a draft change proposal - an example of oncology

OPTYMALIZACJA ORGANIZACJI SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA W POLSCE – PROJEKT ZMIAN NA PRZYKŁADZIE ONKOLOGII

Author

Cezary Głogowski - Dr, Katedra Polityki Ochrony Zdrowia, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Polska

Romuald Holly - Prof., Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Polska

ABSTRACT

Celem pracy było przedstawienie w oparciu o metodę risk adjustment propozycji systemu koordynowanej opieki nad chorym onkologicznym, zapewniającej szybkie ustalenie rozpoznania i wdrożenie systemowego, wielodyscyplinarnego leczenia onkologicznego. Na postulowane zmiany składają się: utworzenie nadzorującego całą opiekę onkologiczną w Polsce Narodowego Instytutu Raka, oraz sieci współpracujących ze sobą ośrodków onkologicznych. Kluczem do wprowadzenia systemu koordynowanej opieki są odpowiednio zaplanowane zmiany organizacyjne w dotychczas dostępnych zasobach infrastruktury i ludzkich, m.in. utworzenie Oddziałów Szybkiej Diagnostyki Onkologicznej oraz stanowisk Koordynatorów Opieki Onkologicznej i Monitorów Opieki Onkologicznej. Sieć ośrodków onkologicznych powinna być objęta finansowaniem z budżetu Ministerstwa Zdrowia w oparciu o metodę kapitacji opartą na „całkowitym koszcie opieki”, a środki finansowe za wykonane świadczenia powinny być przekazywane transzami miesięcznymi w oparciu o rozliczenia z roku poprzedzającego wraz z następczą korektą kwartalną na podstawie sprawozdanej liczby pacjentów, rozpoznań, a w dalszej kolejności wykonanych świadczeń. Po konsolidacji wyników za cały rok powinna nastąpić korekta ex-post, czyli wyrównanie środków finansowych w zależności od rzeczywiście zdiagnozowanych i leczonych pacjentów w minionym roku. Wyniki uproszczonej estymacji wpływu poprawy poszczególnych elementów procesu diagnostyczno - leczniczego na wskaźnik przeżycia 5-letniego standaryzowanego wiekiem wskazują, że u mężczyzn wskaźniki dla raka płuca i raka jelita grubego poprawiłyby się odpowiednio o 2,9 punktów (zakres 1,2 - 5,1) i 12,2 punktów (zakres 5.0 – 21.0).  W przypadku kobiet wskaźniki przeżycia 5-letniego standaryzowanego wiekiem dla raka płuca, raka okrężnicy i raka piersi mogłyby ulec poprawie odpowiednio o 4,5 punktu (zakres 1,9 - 7,8), 12,1 punktu (zakres 4,7 - 20,7) i 12,7 punktu (zakres 7,8 - 30,8).

Keywords:

onkologia, wyrównawcze dostosowanie ryzyka, zdrowie publiczne, reforma systemu ochrony zdrowia

oncology, risk adjustment, public health, healthcare reform


Calculating the amount of monetary compensation for non-material damage in judicial practice

MIARKOWANIE WYSOKOŚCI ZADOŚĆUCZYNIENIA PIENIĘŻNEGO Z TYTUŁU SZKODY NIEMAJĄTKOWEJ W PRAKTYCE SĄDOWEJ

Author

Marlena Misztela -Radca Prawny, OIRP Warszawa, Polska

ABSTRACT

Artykuł dotyczy zagadnienia miarkowania wysokości zadośćuczynienia pieniężnego z tytułu szkody niemajątkowej. Przepisy kodeksu cywilnego nie zawierają jasnych kryteriów jakimi należy się kierować przy ustalaniu wysokości zadośćuczynienia. Charakteryzując się dużym poziomem ogólności pozostawiają w tym zakresie sądom dużą swobodę orzekania. Z tego względu kształtowanie czynników wpływających na wysokość zadośćuczynienia pozostało w gestii sądów powszechnych i Sądu Najwyższego.

W niniejszym artykule, na podstawie przykładów z orzecznictwa, zaprezentowane zostało jak praktyka sądowa kształtuje kryteria oceny rozmiaru krzywdy i tym samym zasady miarkowania wysokości zadośćuczynienia. Sądy konsekwentnie stosują wykształcone przez lata kryteria oceny takie jak: wiek, płeć, stopa życiowa pokrzywdzonego, postawa sprawcy szkody, charakter oraz czas trwania ujemnych dolegliwości spowodowanych naruszeniem. Przywołane w artykule przykłady orzeczeń zdają się potwierdzać, że wypracowane przez judykaturę czynniki obiektywne, choć ważne nie są w pełni wystarczające. Sądy każdorazowo bowiem, przy ocenie rozmiaru krzywdy, muszą przede wszystkim mieć na uwadze rodzaj dobra, które zostało naruszone, a zatem także czynniki subiektywne. Jak wskazuje praktyka, charakter naruszonego indywidualnego interesu pokrzywdzonego niejednokrotnie ma znaczący wpływ na wysokość zadośćuczynienia. Potwierdzają to częste dysproporcje w sumach przyznawanych tytułem zadośćuczynień w sprawach o podobnych,  jak by się mogło wydawać, stanach faktycznych.

W artykule zwrócono również uwagę na zjawisko poszerzania katalogu dóbr osobistych zasługujących na ochronę prawną. Z uwagi na stale poszerzający się zakres dóbr podlegających ochronie, jak się wydaje, rola sądów w wyznaczaniu standardów miarkowania wysokości zadośćuczynienia będzie nadal bardzo istotna

Keywords:

zadośćuczynienie, krzywda, szkoda niemajątkowa, uszczerbek na zdrowiu, dobra osobiste, pokrzywdzony, miarkowanie wysokości zadośćuczynienia pieniężnego, Sąd Najwyższy

compensation, harm, non-material damage, damage to health, personal rights, victim, calculating of the amount of monetary compensation, Supreme Court


Reperations as a form of compensation in the light of criminal law

ZADOŚĆUCZYNIENIE JAKO FORMALNO-PRAWNA FORMA KOMPENSATY

Author

Barbara Foczpaniak - Mgr, PZU, doktorantka Kolegium Ekonomiczno-Społecznego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska

Katarzyna Kędzior - Mgr, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Polska

Katarzyna Robaczyńska  - Mgr, doktorantka Katedry Polityki Ochrony Zdrowia, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Polska

ABSTRACT

Artykuł poświęcony jest charakterystyce zadośćuczynienia, jako jednego ze środków kompensacyjnych zarówno prawa cywilnego, jak i karnego. Skupiając się głównie na karnoprawnym aspekcie zadośćuczynienia omówiono pojęcie kompensacji oraz zasady orzekania. Wprowadzona nowelizacja prawa karnego pozwoliła na bezpośrednie stosowanie przepisów dotyczących zadośćuczynienia w procesie karnym. Ma to istotny wpływ na wysokość wypłat dokonywanych przez ubezpieczycieli na rzecz osób uprawnionych z tytułu szkody niemajątkowej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami sprawca zdarzenia może wystąpić do swojego ubezpieczyciela z wnioskiem o zwrot wypłaconego środka kompensacyjnego w ramach posiadanego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Zdaniem autorów dalszej analizie powinny podlegać zasady miarkowania zadośćuczynienia i ich stosowanie w procesach karnych. Skoro bowiem ustawodawca dokonał implementacji przepisów stricte cywilnych do prawa karnego, to należy zbadać, czy zasadnym jest stosowanie w prawie karnym kryteriów szacowania wysokości zadośćuczynienia funkcjonujących w prawie cywilnym.

Keywords:

zadośćuczynienie, kompensacja, prawo karne, środki karne

reparation, compensation, criminal law, criminal law measures


Human capital model as a tool for evaluating the effectiveness of health policy programmes

MODEL KAPITAŁU LUDZKIEGO JAKO NARZĘDZIE DO OCENY EFEKTYWNOŚCI PROGRAMÓW POLITYKI ZDROWOTNEJ

Author

Katarzyna Wepsięć - Mgr, doktorantka Kolegium Ekonomiczno-Społecznego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska

ABSTRACT

Programy polityki zdrowotnej (PPZ) stanowią jedno z podstawowych narzędzi wykorzystywanych przez Jednostki Samorządów Terytorialnych (JST) do realizacji celów polityki zdrowotnej determinowanych przez Narodowy Program Zdrowia (NPZ). Pomimo istnienia instrukcji przygotowywania PPZ określonych przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT), czyli organ zobligowany do opiniowania projektów wdrażanych programów, brak jest uniwersalnych narzędzi pozwalających na ocenę ich efektywności. Celem artykułu jest wskazanie narzędzi, które mogą być pomocne w oszacowaniu efektywności programów zdrowotnych, jak również zwrócenie uwagi na ważne aspekty w kontekście podejmowania decyzji o wdrażaniu PPZ. W pracy przedstawiono zagadnienia dotyczące kapitału ludzkiego i kapitału zdrowia oraz ich związek z programami polityki zdrowotnej. Zwrócono uwagę na ekonomiczne aspekty PPZ dotyczące nie tylko kwestii finansowania samych programów, ale przede wszystkim uzyskiwanych zwrotów z inwestycji. Przytoczono badania stojące u podstaw rozwoju modeli łączących zagadnienia zdrowia i ekonomii, jak również przedstawiono hipotezy, które mogą stanowić punkt wyjścia do zmiany podejścia do zakładanych celów prowadzonych programów JST. Na przykładzie PPZ skierowanych do dzieci, ocenianych przez AOTMiT w 2017 roku, przeanalizowano prawidłowość opiniowanych programów pod względem zdefiniowanych w nich mierników efektywności. Wskazano jakie uwagi najczęściej kieruje organ opiniujący (AOTMiT) do jednostek zgłaszających programy oraz jakie jest znaczenie prawidłowo zdefiniowanych metod pomiaru (wskaźników efektywności).

Keywords:

program polityki zdrowotnej, PPZ, kapitał ludzki, kapitał zdrowia, mierniki efektów

health policy programme, HPP, human capital, health capital, performance indicators


Сьогоднішній номер